Goedkeuring voor te late betaling lijfrentepremies door invoering SEPA

De Minister van Financiën keurt goed dat bij vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso's voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Besluit Minister van Financiën, 3 februari 2014, BLKB2014/195M, Stcrt. 2014, 3690 De premiebetalingen kunnen [...]

BTW terugvragen aanschaf en installatie zonnepanelen

Het is vanaf nu mogelijk om de BTW van de aankoop en installatie van zonnepanelen terug te vragen. Belastingadviseurs hebben hier veelvuldig overleg over gehad, waaronder ook met de Belastingdienst. Nu heeft de Belastingdienst uitsluitsel gegeven over de kwestie. Vorige week werden de voorwaarden waar de persoon of onderneming aan moet voldoen om BTW terug te vragen gepubliceerd. Om alle regels [...]

Haal nog snel investeringsaftrek binnen

Investeert u dit jaar voor meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op investe-ringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeu-rige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Door uw investeringen dit jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren [...]

Forse verandering van de AOW

De komende jaren zult u wat langer moeten doorwerken voordat u de AOW-gerechtigde leef-tijd bereikt. Deze leeftijd gaat namelijk stapsgewijs omhoog. Dit jaar met een maand, in 2014 met twee maanden en in 2015 met drie maanden. Na 2015 gaat dit volgens de plannen van het huidige kabinet nog sneller omhoog. Hierdoor bereikt u de AOW-leeftijd in 2018 met 66 jaar en in 2021 met 67 jaar. Doordat u later [...]