Vrijwilligerswerk en fiscus

De fiscale (on)mogelijkheden bij vrijwilligerswerk roepen in de praktijk vaak vragen op. Bovendien houdt de Belastingdienst vergoedingsregelingen momenteel kritisch onder de loep. Wat mag en kan er nog?

In Nederland zijn naar schatting ruim 5 miljoen vrijwilligers actief. Sommigen krijgen daarvoor een vergoeding, sommigen krijgen niets. Soms ziet een vrijwilliger af van een vergoeding terwijl hij of zij er recht op heeft. En soms kan een vrijwilliger iets aftrekken als er geen vergoeding wordt gegeven.

Vergoeding
Hoe zit het eigenlijk fiscaal? Volgens de geldende belastingwetgeving is een vrijwilliger ‘iemand die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een het algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie, of een organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld’. Het is niet verplicht om vrijwilligers een vergoeding te geven. En als er wel een vergoeding is, mag die niet ‘in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag’ van de verrichte werkzaamheden. Met andere woorden: is de vergoeding vergelijkbaar met een marktconform salaris, dan is er fiscaal gezien sprake van verkapt loon. Dat vervolgens gewoon belast wordt.
Krijgt u een vrijwilligersvergoeding, dan zijn er drie mogelijkheden (heeft u een bijstandsuitkering, vraag dan wel even of de vrijwilligersvergoeding gevolgen heeft voor uw uitkering):
(1) U ontvangt een vergoeding voor de door u in redelijkheid gemaakte kosten: de vergoeding is onbelast (wat betreft de autokosten mag u uitgaan van de werkelijke kosten, zie www.anwb.nl, zoekterm ‘autokosten’).
(2) U ontvangt zonder kostenspecificatie een vergoeding van € 150 of minder per maand èn niet meer dan € 1.500 op jaarbasis (is de vergoeding op uurbasis, dan hanteert de fiscus een maximale vergoeding van € 4,50 per uur en voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar van maximaal € 2,50 per uur): de vergoeding is onbelast.
(3) U ontvangt zonder onkostenspecificatie een hogere vergoeding dan onder 2; de vergoeding wordt gezien als inkomen waarover belasting wordt geheven en als sprake is van een — al dan niet fictieve — dienstbetrekking, zullen ook sociale premies en loonbelasting worden ingehouden.

LET OP: Als u een vergoeding krijgt voor een aantal gespecificeerde kosten (1) plus een ongespecificeerde vergoeding (2), worden de vergoedingen bij elkaar opgeteld. Blijf uit de buurt van de onder (2) genoemde maxima, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus!

LET OP: Ontvangt u een vergoeding op declaratiebasis, dan moet u de kosten wel kunnen aantonen als de Belastingdienst daar om vraagt. Bewaar dus (kopieën van) alle bonnen.
Giftenaftrek
Als het vrijwilligerswerk is gedaan voor een instelling met een ANBI-verklaring van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken) of voor een steunstichting SBBI (ziewww.belastingdienst.nl voor een ‘Overzicht steunstichtingen SBBI’), kan de vrijwilliger in sommige gevallen recht hebben op giftenaftrek. Daarvan is sprake als de vrijwilliger daadwerkelijk en geheel vrijwillig afzien van de vergoeding waar hij aanspraak op kon maken. In feite geeft hij zijn vergoeding dus terug. De fiscus kijkt daarbij ook naar de intenties en de financiële situatie van de instelling. Aftrekbaar is, kortom, alleen de vergoeding die u daadwerkelijk had kunnen krijgen.
Ook als u afziet van een vergoeding voor gemaakte kosten en deze kosten ‘naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen’ behoren te worden vergoed — volgens de Belastingdienst zijn dit in ieder geval reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier of inkt en auto- en taxikosten —, kunt u deze kosten als gift in aftrek brengen. Autokosten zijn in dat geval gelimiteerd tot 19 cent per kilometer. U kunt deze kosten ook aftrekken als de ANBI geen vergoedingsregeling heeft. Bewaar altijd bonnetjes.

TIP: U heeft een vrijwilligersverklaring nodig van de ANBI als u een vrijwilligers- en/of kostenvergoeding kon krijgen, maar daarvan heeft afgezien en deze vergoeding als gift wilt aftrekken (een concept vindt u opwww.fiscalert.nl > downloads).

LET OP: Het is niet mogelijk om aan vrijwilligerswerk bestede uren af te trekken!
Drempelinkomen
Van de giften moet wel eerst 1 procent van het (gezamenlijke) drempelinkomen worden afgetrokken (het inkomen uit box 1, 2 en 3 samen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten), met een minimum van 60 euro. Het meerdere is aftrekbaar tot maximaal 10 procent van het drempelinkomen.

TIP: Als het gaat om een gift aan een culturele instelling mag 25% extra worden afgetrokken. De extra aftrek mag dan maximaal € 1.250 bedragen. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken kunt u zien of uw goede doel een culturele ANBI is.

Bron: Fiscalert.nl

  • Deel deze pagina