Schenking € 100.000 voor nieuwbouw 2014/2015

Onder voorwaarden is het sinds kort toegestaan om de vrijstelling van € 100.000 te gebruiken voor een woning in aanbouw terwijl het bedrag deels pas volgend jaar wordt besteed. Recent werden de precieze (extra) voorwaarden bekend gemaakt (www.rijksoverheid.nl). Om bij een woning in aanbouw gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet daarom aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De schenking moet geheel voor 31 december 2014 zijn overgemaakt naar de begiftigde.
2. De schenking moet gedaan worden onder de voorwaarde dat deze alleen voor de woning in aanbouw wordt gebruikt en vervalt als dat niet gebeurt. U regelt dat met onze schenkingsakte die inmiddels is aangepast aan deze extra mogelijkheid.
3. Van de betaling van de schenking èn van het gebruik van de schenking voor de verbouwing moeten de betalingsbewijzen worden bewaard.
4. De echte bouw moet vóór 31 december 2014 zijn begonnen (bouwrijp maken is niet voldoende).
5. De eigendom van de bouwgrond (of in een voorkomend geval het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht) moet uiterlijk 31 december bij notariële akte zijn geleverd aan de begiftigde.
6. In 2014 moet tenminste 10% (dus € 10.000 als u € 100.000 schenkt) zijn besteed aan de koop van de grond of aan de bouw.
7. Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag moet in 2015 worden besteed aan de eerstvolgende bouwtermijnen die alle in 2015 vervallen.
8. Voor 1 maart 2015 moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Het formulier is te vinden opwww.belastingdienst.nl.

Bron: Fiscalert

  • Deel deze pagina