Haal nog snel investeringsaftrek binnen

Investeert u dit jaar voor meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op investe-ringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeu-rige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Door uw investeringen dit jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek.

Let op:  Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmid-delen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, woonhuizen, grond en personenauto’s. Dit jaar is er nog een uitzondering voor zéér zuinige personenauto’s. Deze komen dit jaar nog wel in aanmerking voor de kleinschalig-heidsinvesteringsaftrek. Volgend jaar is dit niet langer het geval. Voor (semi-)elektrische au-to’s blijft de MIA wel mogelijk.

Voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van € 2.300 niet haalt. Mogelijk kunt u investeringen in dat geval naar voren halen. Bij grote investeringen is het wellicht ver-standig om deze te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investerings-bedrag van meer dan € 306.931 is in 2013 helemaal geen aftrek meer mogelijk.

Hou er wel rekening mee dat als u een bedrijfsmiddel in 2013 nog niet in gebruik heeft ge-nomen, u voor de investeringsaftrek moet uitgaan van het bedrag dat u dit jaar voor het be-drijfsmiddel heeft betaald.

Tip ! Heeft u investeringsplannen in een milieuvriendelijk of energiebesparend bedrijfsmiddel en is het investeringsbedrag relatief klein, kijk dan of u deze investering in ieder geval nog in 2013 kunt doen. In 2014 gaat het minimuminvesteringsbedrag voor de EIA en de MIA/Vamil name-lijk omhoog van € 450 naar € 2.500. Dat wil zeggen dat als het investeringsbedrag inclusief verbeterkosten van het bedrijfsmiddel minder bedraagt dan € 2.500, dit bedrijfsmiddel is uit-gesloten voor deze regelingen.

Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. U heeft alleen recht op de MIA of de EIA als u het bedrijfsmiddel tijdig aanmeldt bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl).

Bron: Plein Plus

  • Deel deze pagina