Forse verandering van de AOW

De komende jaren zult u wat langer moeten doorwerken voordat u de AOW-gerechtigde leef-tijd bereikt. Deze leeftijd gaat namelijk stapsgewijs omhoog. Dit jaar met een maand, in 2014 met twee maanden en in 2015 met drie maanden. Na 2015 gaat dit volgens de plannen van het huidige kabinet nog sneller omhoog. Hierdoor bereikt u de AOW-leeftijd in 2018 met 66 jaar en in 2021 met 67 jaar. Doordat u later AOW krijgt, wordt u mogelijk geconfronteerd met een inkomensgat. Afhankelijk van uw leeftijd kan het verstandig zijn om hier nu al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten.

Neemt u op 1 januari 2013 deel aan een VUT- of prepensioenregeling, dan heeft u zich niet kunnen voorbereiden op de leeftijdsverhoging van de AOW. U kunt dan mogelijk gebruikma-ken van een overbruggingsregeling. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren). Om te bepalen of u in aan-merking komt voor de overbruggingsregeling, tellen het inkomen van uw partner en uw ver-mogen mee. Uw eigen woning en pensioenvermogen tellen echter niet mee.

Partnertoeslag

De partnertoeslag vervalt op 1 april 2015. Dat is al besloten in 1995. U heeft na 1 april 2015 alleen nog recht op toeslag als u bent geboren voor 1 januari 1950, u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was én voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag kreeg.

Tip

Bereikt u straks de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan door het vervallen van de partnertoe-slag uw gezamenlijk inkomen lager uitvallen dan waar u op rekende. Het is daarom verstan-dig om daar nu alvast rekening mee te houden, bijvoorbeeld door wat extra geld opzij te zet-ten.

Verder wil het kabinet de partnertoeslag per 1 juli 2015 aanpassen. Als u samen met uw partner een hoger inkomen heeft, stopt de partnertoeslag na een afbouw van drie jaren. Dit staat in een wetsvoorstel dat op 1 oktober 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet het voorstel nog behandelen en goedkeuren. De wijzigingen gelden naar verwachting vanaf 1 januari 2015.

Bron: Pleinplus

  • Deel deze pagina